کتاب مقدمه ای بر نظریات یادگیری نوشته السون و هرگنهان که تا همین چندی پیش با نام هرگنهان و السون مطرح بود(جناب السون پس از مرگ استاد خود هرگنهان، اسم خود را بلافاصله مقدم بر استاد قرار دادند!)، یکی از معروف ترین کتب نظریات یادگیری هست که استاد عزیزم دکتر علی اکبر سیف ترجمه استثنایی از آن به عمل آورده اند.

در این کتاب نظریان مطرح در حیطه یادگیری در پنج پارادایم اصلی کارکردگرایی، شناختی، تداعی گرایی، عصبی فیزیولوژیکی، و تکاملی به شکل مقدماتی معرفی شده اند.

در پایان هر فصل، ارزیابی ای از نظریان به عمل آمده که هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف نظریات را بیان کرده است. با این حال نکته اینجاست که پارادایم تکاملی علاوه بر اینکه به عنوان آخرین پارادایم مطرح شده، ارزشیابی متفاوتی را نیز شامل حال خود می بیند!

با اینکه تمامی نظریات مورد نقد واقع شده اند، اما نویسندگان در فصل مربوط به پارادایم تکاملی، چهار انتقاد ضعیف را مطرح کرده و خود به آن انتقادها پاسخ می دهند! در حالی که چنین کاری را برای هیچیک از نظریات دیگر انجام نداده اند.

جانب داری آشکار از پارادایم تکاملی که سبقه ای طولانی در آثار روانشناسی غربی دارد، بار دیگر در اذهان پژوهشگر این سوال را پیش می کشد که چرا باید از این پارادایم اینهمه دفاع کرد؟

تالار همیاری