بررسی رابطه حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ابرکوه

زهره ترابی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ابرکوه در سال تحصیلی 93-92 بوده است. در فرضیه های پژوهش رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد آن، با فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن، مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و در آن برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور ابرکوه تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری تصادفی و تعداد 100 (70 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر) انتخاب گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در نمونه های مورد مطالعه ارتباط معنی داری بین تمام فرضیه ها مشاهده می شود. و تمام فرضیه های پژوهش تأیید شده اند.

کلیدواژه ها: حمایت اجتماعی، فرسودگی تحصیلی