سوره بقره

آیه 30


(و اذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون)

آیات مرتبط: 2 ملك - 56 ذاریات

موضوعات: شخصیت - آفرینش انسان از روح و ماده - نقش مفهوم خلیفه اللهى و عبودیت در تفسیر فرآیندهاى روانى

منبع: اسلام و روانشناسى - صفحه 20 و 21

علت عدم التزام ما به روشهاى مادى این است كه بررسی هاى روان‏شناسى مادى در تفسیر فرآیندهاى روانى و تنظیم آنها، آیین وحى را مد نظر قرار نمى‏ دهد. بدین صورت كه انسان را آن گونه كه هست مورد بررسى قرار مى‏ دهد، نه آن گونه كه آفریده خداست و خداوند وظیفه خلیفه اللهى بر روى زمین را به وى محول كرده و فرآیندهاى روانى را با این وظیفه مهم منطبق ساخته است.

مفهوم عبودیت و پرستش، یك مفهوم مهم در تفسیر فرآیندهاى روانى و تنظیم آن است و پیوسته مورد تصریح مكتب وحى مى‏ باشد. (انى جاعل فى الأرض خلیفة...) «ما بر روى زمین خلیفه و جانشین قرار دادیم...» خداوند در آیه 2 سوره ملك مى‏ فرماید: (خلق الموت و الحیاة لیبلوكم أیكم أحسن علما) «مرگ و حیات را آفریده تا شما را بیازماید كه كدامتان بهترین عمل را دارید».

(و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون) «ما انسان و جن را خلق نكردیم مگر براى عبادت كردن». (ذاریات آیه 56)

منظور از خلافت یا عبادت، همان «بهترین اعمال است» كه خداوند آن را از خلق فرآیندهاى روانى در نظر داشته است.


قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی-محسن عباس نژاد