رز لین فیشر با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی عکس های بسیار جالبی از اشک انسان در حالت های احساسی متفاوت تهیه کرده است. او نشان داده است که ترکیبات اشک انسان در حالت های مختلف متفاوت است. او نام این سری از عکس هایش را توپوگرافی اشک ها گذاشته است.


اشک غم و اندوه

اشک بازال اشکی که برای مرطوب ماندن چشم وجود دارد

اشک ایجاد شده هنگام برش پیاز


اشک از جدایی طولانی


اشک فرصت و امید

اشک از خنده