سوره بقره

آیه 35 تا 37(و قلنا یا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین - فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى الأرض مستقر و متاع الى حین - فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم)

موضوعات: اصول یادگیرى در قرآن - فراگیرى قدرت انتخاب و تصمیم‏ گیرى - آموزش و تمرین

منبع: قرآن و روانشناسى - صفحه 228 و 229

فراگیرى قدرت انتخاب و تصمیم‏ گیرى

خداوند، اراده فرمود كه به والدین ما، حضرت آدم و حوا (ع) برخى عادتهاى مفید رفتارى را بیاموزد، رفتارهایى كه با طبیعت مادى و روحى ساختار بشرى آن دو، و برخوردى كه میان خواسته‏ هاى جسمى و روحى آنها بروز مى‏ كند، سازگارى دارند. خواست خدا چنین بود كه به آنها قدرت انتخاب و تصمیم ‏گیرى و تحمل مسئولیت كارهاى اختیارى را كه انجام مى‏ دهند و تصمیماتى را كه اتخاذ مى‏ كنند، تعلیم دهد. به این ترتیب كه آنها را از نزدیك شدن به آن «درخت» نهى كرد.

(و قلنا یا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین - فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى الأرض مستقر و متاع الى حین - فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم)

«و گفتیم اى آدم تو با جفت خود در بهشت جاى گزین و در آن جا از هر نعمت كه بخواهید بى هیچ زحمت برخوردار شوید ولى به این درخت (گندم یا سیب) نزدیك نشوید كه از ستمكاران خواهید بود. پس شیطان آدم و حوا را به لغزش افكند تا از آن درخت خوردند و بدین عصیان آنان را از آن مقام بیرون آورد، پس گفتیم كه از بهشت فرود آیید كه برخى از شما برخى را دشمنید و شما را در زمین تا روز مرگ قرار و آرامگاه خواهد بود. پس آدم از خداى خود كلماتى آموخت كه موجب پذیرفتن توبه‏ ى او گردید زیرا خدا مهربان و توبه‏ پذیر است.» " بقره / آیه 37 - 35 ".

بدیهى است كه چنین آموزشى به منظور تمرین والدین ما، آدم و حوا (ع) و آمادگى آنها براى زندگى آینده شان در روى زمین - كه از طرف خداوند براى آنها مقدر شده بود - ضرورت داشت و این بدان سبب بود كه آنها به زودى در روى زمین با مسائل بسیارى روبرو مى‏ شدند كه مى‏ بایست در قبال آنها موضع گیرى كنند و یا در مورد آنها حكم صادر و از میان آنها انتخاب كنند. آنها همچنین مى ‏بایست مسؤولیت گزینش ها و تصمیم گیری هاى خود را نیز به عهده بگیرند.

قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی-محسن عباس نژاد