انواع حمایت اجتماعی


تمایز بین انواع حمایت اجتماعی با توجه به جنبه های 1- کمیت یا در دسترس بودن 2- منبع حمایت 3- نوع حمایت، صورت می گیرد. پژوهشگران برای سهولت در مطالعه، حمایت اجتماعی را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند. نخستین تقسیم بندی حمایت اجتماعی به دو نوع ساختاری [1] و کارکردی[2] است. مفهوم حمایت اجتماعی ساختاری معمولاً به جنبه عینی حمایت و به ارتباطات اجتماعی اصلی و اولیه اشاره دارد( برکمن [3]، 1985 به نقل از گستر[4]،1988).

برای مثال عضویت در سازمان های رسمی و ایفای نقش در آنها حمایت اجتماعی ساختاری است. اما حمایت اجتماعی کارکردی همان جنبه کیفی ارتباطات اجتماعی است که شامل کارکردهایی چون فراهم آوردن اطلاعات، محترم شمردن فرد،صمیمیت در ارتباطات، میزان دسترسی به حمایت و زمان دریافت حمایت است(کوهن ، ویلز[5] ، 1985).

در مقایسه دو نوع حمایت کارکردی و ساختاری حمایت اجتماعی ساختاری دارای اثرات اساسی است و حمایت اجتماعی کارکردی بیشتر توأم با تمایلات بوده و دارای اثرات محافظتی است. بررسی های متعدد نشان داده است که حمایت اجتماعی کارکردی همبستگی بسیار زیادی با شدت اختلالات دارد(نقل از شوماکر و براونل [6]، 1984).

عده ای دیگر از پژوهشگران حمایت اجتماعی را به چهار نوع تقسیم کرده اند:

الف) حمایت اجتماعی عزتمند:

مفهوم آن این است که شخص به رغم مشکلات و خطاهایش، محترمانه مورد پذیرش دیگران است.

ب) حمایت اطلاعاتی:

یعنی فرد در اثر ارتباط با دیگران اطلاعات بیشتری در پیرامون یک موضوع کسب می کند و آگاهی او بیشتر می شود.

ج) حمایت عاطفی:

زمانی است که فرد از نظر عاطفی مورد تأیید دیگران قرار می گیرد.

د) حمایت وسیله ای:

به تهیه و تدارک کمک های مالی و منابع مادی و خدمات مورد نیاز اطلاق می شود. از طریق این حمایت هم می توان مشکلات مالی و اثرات استرس را کاهش داد ( کوهن، آشبی، ویلز، 1985).

عده ای منابع حمایتی را در جامعه می دانند و عده ای دیگر حمایت را مربوط به ادراک فرد از حمایت قلمداد می کنند. برخی دیگر از جمله ساراسون ( 1988 ) حمایت اجتماعی را مفهومی چند بعدی می دانند که هر دو را در بر می گیرد.


Structure -1

Functional -2

Brrkman -3

Gaster -4

Chohen & Wills -5

Shumaker & Brounel -6
“بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“ افشین شه بخش

اختصاصی تالار همیاری