بسم الله الرحمن الرحیم

در دانمارک محققان پژوهشی انجام دادند که می تواند وجود خدا را ثابت کند.
آنها در پژوهشی مغز انسان را در زمان دعا و صحبت کردن با خدا توسط اسکن مغزی مورد بررسی قرار دادند.نتایج اسکن نشان داد که فعالیت مغز انسان در هنگام دعا و نیایش مشابه زمانی است که با یک دوست صمیمی گفتگو می کند.
برای انجام این پژوهش 20 داوطلب انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا یک مرتبه به خواندن یک دعای مذهبی و یک مرتبه به خواندن یک متن اجتماعی بپردازند.
نتایج تحقیق نشان داد که در هنگام خواندن دعا و نیایش با خداوند قسمت هایی از قشر پیشانی مغز فعال می شود.اما این قسمت از مغز داوطلبان در هنگام صحبت باشخصیت های خیالی مثل بابانوئل غیر فعال بوده است. و این نشان دهنده این است که داوطلبان بابا نوئل را شخصیتی خیالی و خداوند را شخصیتی واقعی و قطعی می دانند.مطالعات قبلی نشان داده بودند که قشر پیشانی مغز در انسان ها در هنگام تعامل با اجسام بی جان فعال نمی شود.چراکه مغز از چنین اجسامی انتظار عکس العمل ندارد و به همین دلیل نیازی برای فکر کردن و تمرکز بر آنها احساس نمی کند.
محققان در نهایت اعلام کردند افراد در هنگام دعا و نیایش بر این باورند که در حال صحبت با شخصی خاص هستند و انتظار عکس العمل، انگیزه قوی در آنها ایجاد می کند.
نتایج این پژوهش از نظر دین مسیحیت نشانه ای
از قطعیت وجود خداوند است.
منبع:
کلینیک تخصصی روانشناسی بالینی