الهی!

رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم؟

الهی تو از ما بگذر.

سلام بر شعبان و اعیادش

سلام بر حسین و عباسش

سلام بر سجاد و سجودش

سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش

آغاز ماه رسول خدا، ماه شادی آل الله مبارک باد

التماس دعا