منابع حمایت اجتماعی


اینکه منبع حمایت از کجا سر چشمه می گیرد از مهمترین مسائلی است که باید به آن پاسخ گفت، جواب به این پرسش، پایه گذار نگرشی است که اختلاف اساسی در علت یابی حمایت را به وجود می آورد.

عده ای منابع حمایتی را در درون جامعه و روابط آن جستجو می کنند. یعنی به روابط، چگونگی روابط و تعداد افراد می پردازند. البته منظور از افراد، افرادی است که فرد با آنها دارای کنش و واکنش است و ارتباط آنها نیز تقریباً پایدار است. این نوع نگرش جنبه جامعه شناختی دارد( افشاری،1386).

میزان وسعت شبکه اجتماعی فرد با خطر مرگ و میر زودرس بررسی شد به گونه ای که هر چه شبکه اجتماعی فرد بزرگتر باشد خطر مرگ زودرس کمتر است. از طرف دیگر کیفیت حمایت اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت . بدین گونه که توجه به ارتباط صمیمانه را مهمتر از تعداد بیشتر ارتباط غیر دوستانه می داند. این نظریه به جامعه به عنوان منبع حمایت می نگرد.

اندازه گیری منابع حمایت اجتماعی اهمیت دارد، زیرا بین فردی که شبکه ای از حمایت ها را برخوردار است، با فردی که از هیچ منبعی حمایت دریافت نمی کند تفاوت بنیادی وجود دارد.

عده ای دیگر از محققان ادراک فرد از حمایت را منبع حمایت می دانند، اعتقاد فرد به اینکه مورد حمایت دیگران قرار دارد، اهمیت دارد، ممکن است فردی در روز تعداد زیادی تماس با دوستان و خویشاوندان خود داشته باشد ولی آنچه که وی از ارتباطات ادراک می کند، نفرت باشد. به عبارت دیگر تأثیری که در او به جا می ماند احساس تنفر و انزجار است. ولی اگر فردی احساس کند مورد حمایت است اگرچه ارتباطات وی نیز کم باشد او احساس آرامش و عزت نفس می کند( افشاری،1386).

محققان حمایت اجتماعی را به صورت منبع کلی موجود از شبکه آشنایان فرد که به او در حل مشکلات روزمره یا بحران های مهم تر کمک می کنند، تعریف می کنند. سپس آنها بررسی کردند که میزان حمایت بیشتر سبب افزایش سلامتی، شادکامی و افزایش طول عمر می شود( والکر[1]، واسرمن و ولمن[2]، 1994). منابع حمایتی موجب می شود که فرد احساس مراقبت، دوست داشته شدن، عزت نفس و ارزشمند بودن کند و احساس کند که او بخشی از شبکه وسیع ارتباطی است ( لیندزی و تامسون [3] ، 1988؛ به نقل ازبیهر وگرات[4]، 1992؛ به نقل از یونگجا ، 2005)


Walker -1

Wasserman & Weliman -2

Lindzy & Tompson -3

Beeher & Gruth -4“بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“ افشین شه بخش

اختصاصی تالار همیاری