روان‌شناسی تربیتی / ضریب 2 و 3

1.روان‌شناسی تربیتی پرورشی نوین، دکتر سیف
2.روان‌شناسی تربیتی، پروین کدیور

روان‌شناسی کودکان استثنایی / ضریب 3

1.روان‌شناسی کودکان استثنایی بر اساسdsm-5، گنجی منبع جدید و بسیار مهم
2.روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، میلانی فر
3.روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی، نادری

آموزش و پرورش کودکان استثنایی / ضریب3

1.روان‌شناسی کودکان استثنایی بر اساسdsm-5، گنجی منبع جدید و بسیار مهم
2.روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی، نادری
3.روان‌شناسی کودکان استثنایی، هالاهان و کافمن، ماهر

سنجش و اندازه‌گیری / ضریب 2

1-سنجش روانی هوش، گنجی، نشر ساوالان، منبع جدید
2.اندازه‌گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی، دکتر سیف، نشر دوران