خوبی را با خوبی پاسخ دادن، خرکاری است؛ بدی را با بدی پاسخ دادن، سگ ساری است؛ بدی را با خوبی پاسخ دادن، کار خواجه عبدالله انصاری است.ظاهرا در دوران خواجه عبدالله انصاری، کسانی نبوده اند که خوبی رو با بدی پاسخ بدهند! چون چنین دسته ای رو نیاورده

تو فکرم برای اونها چه اصطلاحی به کار میرفت