همسرم اصلا من رو قبول نداره مذهبیه،مراعات می کنه ولی تا جایی که از دین چیزی فهمیده و برای خواسته هاش ضرر نداشته باشه از بالا به من وخانواده ام نگاه می کنه، موقعیت اجتماعی و مالی مثل همیم هرچه رو ازش درخواست می کنم یه جوری رد میکنه مثلا تمیزی رو با اینکه تو مادرت وسواس دارین ، از غذای خوب کسی تعریف کنم اونرو شکم پرست معرفی می کنه ، ... به خواسته واعتقادات دیگران هیچ اهمیتی نمی دهد و برچسب خرافه می زنه ،پدر ومادرش هم با سکوت خود از او همایت می کنند در صورتی 3 سال است تحمل کرده ام ولی اکنون در مورد ادامه زندگی باتوجه با بزرگ شدن فرزندم وتکبر و لجاجت همسرم نگران هستم لطفا راهنمایی بفرمایید