آهو ندیده ای که بدانی فرار چیست

صحرا نبوده ای که بفهمی شکار چیستباید سقوط کرد و همین طور ادامه داد

دریا نرفته ای بچشی آبشار چیستپیش من از مزاحمت بادها نگو

طوفان نخورده ای که بفهمی قرار چیستهی سبز در سفیدی چشمت جوانه زد

یک بار هم سوال نکردی بهار چیستدر خلوتت به عاقبتم فکر کرده ای؟

خُب...کیفر صنوبرِ بی برگ و بار چیست؟روزی قرار شد برسیم آخرش به هم

حالا بگو پس از نرسیدن قرار چیست؟

مهدی فرجی