برخی براین باروند که برای تشخیص نارساخوانی باید "سن خواندن" دست کم 2 سال کمتر از سن تقویمی یا سطح تحصیلی باشد. بنابراین چنین تشخیصی قبل از 8-9 سالگی امکان پذیر نیست چه یک ناهمطرازی کمتر از 2 سال می تواند نشانه مشکل موقتی باشد که خود به خود ترمیم می شود.برخی دیگر عقیده دارند که نارساخوانی تبلور یک حالت پیشین است. یادگیری خواندن و مشکلات آن نشان دهنده حالت خاصی بین یک " من ناایمن" و یک جهان جهت یافته است. بنابر این می توان نارساخوانی را قبل از یادگیری خواندن بر اساس رفتار کودک و بی مهارتی وی در جهت گیری ،خلاهای گفتاری ، حد تمایل به استقلال یا بالعکس میل تداوم به نوعی تحول نایافتگی عاطفی که مانع از دستیابی به نمادهای خواندن می شود پیش بینی کرد. اما توجه این مولفان بیشتر معطوف به مرجع های عاطفی و اجتماعی است تا علامت های ابزاری یا جسمانی.

پیش بینی نارساخوانی را دو جریان عمده متمایز می کند:

1 – جریان آموزشی و پرورشی
2 – جریان عصبی – پزشکی


جریان آموزش و پرورشی

در اینجا از مجموعه ابزارهای پیش بینی ظرفیت خواندن استفاده می شود. بنابراین از سویی سعی می شود تا وقت مناسب آموزش خواندن در مورد یک کودک معین مشخص شود و از سوی دیگر کوشش به عمل می آید تا مدت زمان لازم برای تحقق این یادگیری معین شود. مجموعه آزمون هایی که بدین منظور تدارک شده اند ، متعددند و برای مثال می توان آزمون اینیزان1 اشاره کرد. این مجموعه شامل آزمون هایی است که با هدف وارسی توانایی های زیر تدارک شده است:

سازمان یافتگی فضایی
زبان گفتاری
سازمان یافتگی زمان
حافظه دیداری و شنیداری

برای مثال بر اساس این مجموعه آزمون تعیین می شود که ایا کودک 5-6 ساله می تواند یک مربع ،لوزی یا ذوزنقه را از روی الگو ترسیم کند؛ آیا توانایی آن را دارد که مجموعه حروفی را که با الگوی ارائه شده (مانند نان) مطابقت ندارد خط بزند؛ آیا می تواند تصویر ارائه شده را به کمک مکعب ها بازسازی کند ؛ آیا توانایی آن را دارد تا ترسیم های مشاهده شده را پس از 30 ثانیه به یاد آورد؛ آیا توانایی فهم یک داستان کوتاه را دارد؛ آیا می تواند یک ردیف از کلمه های بیش از بیش پیچیده را تلفظ کند؛آیا می تواند به درستی ساخت های ضرب آهنگی را باز پدید آورد و جز آن.

جریان عصبی پزشکی

به موازات کوشش های آموزشی پرورشی برای ارزشیابی رشد یافتگی کودک در سن یش مدرسه ای برخی از پزشکان یک آزمایش عصبی-پزشکی کنش های یادگیری را توصیه کرده اند. این آزمایش دربرگیرنده معاینات پزشکی مختلف ،تدوین تاریخچه کامل دوره پیش از تولد و پری ناتال(28 هفته پیس از انعقاد نطفه تا 8 روز پس از تولد)،طرازنامه روانشناختی (تعیین هوشبهر ؛ آزمون های شخصیت)،تعیین سطح اجتماعی – اقتصادی و بررسی کنش های کرتکسی است که با هدف کشف و پیش بینی برخی از اختلال های یادگیری آموزشگاهی و از آن میان نارساخوانی ، انجام می شود.

در نتیجه باید گفت که ابزارهای پیش بینی با فراهم کردن امکان تعیین نیروهای بالقوه کودکی که یادگیری خواندن را آغاز می کند،می توانند مفید باشند.
Inizzan.A1-
منبع:اختلال های زبان(روش های تشخیص و بازپروری) ، دکتر پریرخ دادستان