خانواده به عنوان سیستمی حمایتی


در سال 1967 به وسیله کاپلان [1] نظریه ای مفید برای بحث در باره اینکه چگونه خانواده به عنوان یک سیستم حمایت کننده عمل می کند، ارائه شد. کاپلان می گوید که خانواده از چند راه مختلف به عضو خود خدمت می کند.به عنوان یک منبع اطلاعاتی درباره جهان و سیستمی برای کنترل و اصلاح متقابل، منبع ایدئولوژی و راهنما و واسطه ای در حل مشکلات، منبع خدمت عملی و راهنمایی صحیح، پناهگاهی برای استراحت، رفع خستگی و به عنوان یک گروه کنترل و مرجع. خانواده، تاریخچه ای از چگونگی زندگی اعضاء و ارتباط متقابل و مقابله با مشکلات زندگی را برای اعضاء خود تهیه می کند. این امر در مورد خانواده هایی که سالها روابط نزدیکتری با هم داشته اند مصداق پیدا می کند و هر عضوی از خانواده، مقدار زیادی تجربه منحصر به فرد دارد که در اختیار بقیه می گذارد.

خانواده روی رفتار، تجربیات و احساسات اعضاء خود کنترل خاصی اعمال می کند. همان طوری که کاپلان شرح داده است،برای مثال به هنگام صرف غذا در یک خانواده، اعضاء خانواده حوادث روز را برای یکدیگر تفسیر می کنند و تجارب جدیدی را به گنجینه ارزشهای فامیلی و اجتماعی اضافه می نمایند.

خانواده به عنوان آیینه ای ارزشهای افراد و رفتارشان و منبعی از ایدئولوژی است که سیستم اعتقادی و معیارهای رفتاری را که درک فرد را از طبیعت و جهان مشخص می سازد پایه گذاری می کند(کاپلان،1967). ساختار خانواده می تواند به عنوان یک حلال مشکل برای تصمیم گیری در شرایط بحرانی که برای هر کدام از ما پیش می آید، کمک کند. اعضای خانواده می توانند راهنمایی و میانجی گری کنند و غالباً کمک های عملی ازقبیل بچه داری، کارهای تعمیراتی یا کمک های اقتصادی را فراهم نمایند. بالاخره خانواده پناهگاهی برای شکست ها و ناکامی ها است. خانواده جایی است که اعضای آن فرد را مانند خودشان می پذیرند، گرچه کمتر خانواده ای می تواند کیفیت های ذکر شده دربالا را عیناً فراهم کند، ولی می تواند به عنوان نیروی قدرتمند برای حمایت در برابر دگرگونی ها عمل نماید. از این رو خانواده قادر است سپر قوی برای فرد در مقابل عوامل استرس زای خارجی باشد و برعکس اگر خانواده نتواند از افراد خود حمایت کند یا در واقع خودش به عنوان یک منبع استرس عمل نماید، فرد به طور واضح در مقابل استرس حساس تر خواهد شد(همان منبع، 1967)
Kaplan -1“بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“ افشین شه بخش

اختصاصی تالار همیاری