سلام دوستان
چه کسی راعاشقانه دوست دارید؟
دلتان برای کدام یاردوراز چشم می تپدوآرزوی یک لحظه دیدارش راحتی دررویادارید؟؟
چشمانتان راببندید وشخصی راکه درسوالات بالا پاسخ دادید تصورکنید
شخصی راکه برایش احترام زیادی قائل هستید ودوریش دلتنگتان کرده وشایدآرزوی دیدارش رادارید
حال تصورکنید به مدت یک هفته به مهمانی آن شخص دعوت شدید
چه حسی دارید؟؟؟چه میکنید؟؟چه برنامه ای برای استفاده ازاین یک هفته میکنید؟
من خودم به دلیل ارادتی که به رهبر معظم ایران عزیزدارم واینکه آرزوی دیدارشان ازنزدیک درسفرشان به شهرمابردلم ماندوهمیشه درحسرت دیدارشان بودم ایشان رادرنظرمجسم کردم
وای که اگربگویندیک هفته مهمان بیت رهبری خواهم شدچه حسی درمن شکوفامیشودکه قابل وصف نیست.
حال ای دوستان همه شمابه یک مهمانی باعظمت دعوت شدید
یک مهمانی فراترازآنچه که تصورکردید
صاحب خانه فراتراز تصورماست
ماهمه به مهمانی خدای مهربان دعوت شدیم
به مدت یک ماه شبانه روز
بامعشوق خودعشق بازی کنیم شایدکه فرصت مهمانی دیگری نداشته باشیم.
التماس دعای فراوان