تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)

تالار همیاری نسبت به محتویات تبلیغات مسئولیتی ندارد.

تبلیغات ads مشاوره قبل از ازداج مشاوره تلفنی شبانه روزی
بازی مشاعره مشروط زمان کنونی: 
کاربران در حال بازدید این موضوع: برای دسترسی به این بخش باید ورود کنید
نویسنده:جزیره
آخرین ارسال:سلماء
پاسخ ها 94

صفحه‌ها (10): صفحه 9 از 10 نخستنخست ... 78910 آخرینآخرین

بازی مشاعره مشروط

حالت موضوعی | حالت خطی
 1. ارسال:81#
  تیرا آواتار ها
  امروز جفا نمی‌کند کس

  در شهر مگر تو می‌کنی بس


  در دام تو عاشقان
  بیـــــــــکار

  در بند تو دوستان محبس


  اندام تو خود حریر چینست

  دیگر چه کنی قبای اطلس؟


  من در همه قولها فصیحم

  در وصف شمایل تو اخرس


  جان در قدمت کنم ولیکن

  ترسم ننهی تو پای بر خس


  ای صاحب حسن در وفا کوش

  کاین حسن وفا نکرد با کس


  آخر به زکات تندرستی

  فریاد دل شکستگان رس


  من بعد مکن چنان کزین پیش

  ورنه به خدا که من ازین پس
  شعر از سعدی بود با کمی تحریف از جانب بنده


  کلمه بعدی با قند  پاسخ با نقل و قول

 2. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,ویونا شاکری,سلماء

 3. ارسال:82#
  سلماء آواتار ها
  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوستبگشای لب کهقندفراوانم آرزوستای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابرکان چهره مشعشع تابانم آرزوستبشنیدم از هوای تو آواز طبل بازباز آمدم که ساعد سلطانم آرزوستگفتی ز ناز بیش مرنجان مرا بروآن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوستوان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیستوان ناز و باز و تندی دربانم آرزوستدر دست هر که هست ز خوبی قراضه‌هاستآن معدن ملاحت و آن کانم آرزوستاین نان و آب چرخ چو سیل‌ست بی‌وفامن ماهیم نهنگم عمانم آرزوستیعقوب وار وااسفاها همی‌زنمدیدار خوب یوسف کنعانم آرزوستوالله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شودآوارگی و کوه و بیابانم آرزوستزین همرهان سست عناصر دلم گرفتشیر خدا و رستم دستانم آرزوستجانم ملول گشت ز فرعون و ظلم اوآن نور روی موسی عمرانم آرزوستزین خلق پرشکایت گریان شدم ملولآن‌های هوی و نعره مستانم آرزوستگویاترم ز بلبل اما ز رشک عاممهرست بر دهانم و افغانم آرزوستدی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهرکز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستگفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ماگفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوستهر چند مفلسم نپذیرم عقیق خردکآن عقیق نادر ارزانم آرزوستپنهان ز دیده‌ها و همه دیده‌ها از اوستآن آشکار صنعت پنهانم آرزوستخود کار من گذشت ز هر آرزو و آزاز کان و از مکان پی ارکانم آرزوستگوشم شنید قصه ایمان و مست شدکو قسم چشم صورت ایمانم آرزوستیک دست جام باده و یک دست جعد یاررقصی چنین میانه میدانم آرزوستمی‌گوید آن رباب که مردم ز انتظاردست و کنار و زخمه عثمانم آرزوستمن هم رباب عشقم و عشقم ربابی‌ستوان لطف‌های زخمه رحمانم آرزوستباقی این غزل را ای مطرب ظریفزین سان همی‌شمار که زین سانم آرزوستبنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرقمن هدهدمحضور سلیمانم آرزوست

  "
  مولوی"


  نفر بعدی با " موج "
  خدای خوبم ,یار همیشگی من در همه ی لحظات بهم صبری بزرگ بده تا موفق ترین بشم و ارزوهای مامانم رو براورده کنم
  پاسخ با نقل و قول

 4. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,ویونا شاکری

 5. ارسال:83#
  سلماء آواتار ها
  ببخشید دوستان نمیدونم چرا اینجوری نامرتب ارسال شد

  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

  بگشای لب که
  قندفراوانم آرزوست

  ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر


  کان چهره مشعشع تابانم آرزوست


  بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز


  باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست


  گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو


  آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست


  وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست


  وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست


  در دست هر که هست ز خوبی قراضه‌هاست


  آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست


  این نان و آب چرخ چو سیل‌ست بی‌وفا


  من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست


  یعقوب وار وااسفاها همی‌زنم


  دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست


  والله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود


  آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست


  زین همرهان سست عناصر دلم گرفت


  شیر خدا و رستم دستانم آرزوست


  جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او


  آن نور روی موسی عمرانم آرزوست


  زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول


  آن‌های هوی و نعره مستانم آرزوست


  گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام


  مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست


  دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر


  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست


  گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما


  گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست


  هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد


  کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست


  پنهان ز دیده‌ها و همه دیده‌ها از اوست


  آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست


  خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز


  از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست


  گوشم شنید قصه ایمان و مست شد


  کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست


  یک دست جام باده و یک دست جعد یار


  رقصی چنین میانه میدانم آرزوست


  می‌گوید آن رباب که مردم ز انتظار


  دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست


  من هم رباب عشقم و عشقم ربابی‌ست


  وان لطف‌های زخمه رحمانم آرزوست


  باقی این غزل را ای مطرب ظریف


  زین سان همی‌شمار که زین سانم آرزوست


  بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق


  من هدهدمحضور سلیمانم آرزوست


  "مولوی"


  نفر بعدی با " موج "
  خدای خوبم ,یار همیشگی من در همه ی لحظات بهم صبری بزرگ بده تا موفق ترین بشم و ارزوهای مامانم رو براورده کنم
  پاسخ با نقل و قول

 6. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,ویونا شاکری,تیرا

 7. ارسال:84#
  piroo آواتار ها
  دریا صدا که می زندم، وقت كار نيست
  ديگر مرا به مـشغــله ای اختيـار نيست
  پَر می کشم به جانب هم بغضِ هر شبم
  آییـنه ای که هــیچ زمــانـش غبار نیسـت
  دریا و من چقدر شبیهیم، گر چه باز
  من سخت بیقرارم و او بیقرار نیست
  با او چه خوب می شود از حال خویش گفت
  دریــا کــه از اهــالــی ایـن روزگــار نــیــســت
  امـشـب ولی هوای جنـون موج می زنـد
  دریا سرش به هیچ سری سازگار نیست
  ای کاش از تو هیچ نمی گفتمش، ببین
  دریا هـم اینچنین که منـم بردبـار نیـست

  نفر بعد با کلمه اختیار
   چشم دل باز کن که جان بینی                       آنچه نادیدنی ست آن بینی                                                         خدایا نگهبانی چون تو دارم و باز هم نا امیدم ؟ 
  پاسخ با نقل و قول

 8. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,ویونا شاکری,تیرا,سلماء

 9. ارسال:85#
  سلماء آواتار ها
  مگر نسیم سحر بوی زلف یار منست

  که راحت دل رنجور بی‌قرار منست

  به خواب درنرود چشم بخت من همه عمر

  گرش به خواب ببینم که در کنار منست

  اگر معاینه بینم که قصد جان دارد

  به جان مضایقه با دوستان نه کار منست

  حقیقت آن که نه درخورد اوست جان عزیز

  ولیک درخور امکان و اقتدار منست

  نه اختیار منست این معاملت لیکن

  رضای دوست مقدم بر اختیار منست

  اگر هزار غمست از جفای او بر دل

  هنوز بنده اویم که غمگسار منست

  درون خلوت ما غیر در نمی‌گنجد

  برو که هر که نه یار منست بار منست

  به لاله زار و گلستان نمی‌رود دل من

  که یاد دوست گلستان و لاله زار منست

  ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت

  دلت نسوخت که مسکین امیدوار منست

  و گر مراد تو اینست بی مرادی من

  تفاوتی نکند چون مراد یار منست

  نفر بعدی با " سوگند "
  خدای خوبم ,یار همیشگی من در همه ی لحظات بهم صبری بزرگ بده تا موفق ترین بشم و ارزوهای مامانم رو براورده کنم
  پاسخ با نقل و قول

 10. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,ویونا شاکری,تیرا

 11. ارسال:86#
  تیرا آواتار ها
  آقاجون دلم برا کرببلا تنگه
  دوباره دلم برا ایوون طلا تنگه
  به اذان آخرین اکبرت
  سوگند
  دوباره دلم برا ایوون طلات تنگه
  دوباره دلم غمینه
  درد بی دوا همینه
  الهی کسی تو دنیا
  داغ کربلا نبینه
  کلمه بعدی :
  نگار  پاسخ با نقل و قول

 12. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,ویونا شاکری,سلماء

 13. ارسال:87#
  سلماء آواتار ها
  زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

  پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

  نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان

  نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

  سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

  گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

  عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

  کافر عشق بود گر نشود باده پرست

  برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

  که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

  آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

  اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

  خنده جام می و زلف گره گیر
  نگار

  ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست


  نفر بعدی با " زمزمه "
  خدای خوبم ,یار همیشگی من در همه ی لحظات بهم صبری بزرگ بده تا موفق ترین بشم و ارزوهای مامانم رو براورده کنم
  پاسخ با نقل و قول

 14. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,ویونا شاکری,تیرا

 15. ارسال:88#
  ویونا شاکری آواتار ها
  نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
  تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
  گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
  پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
  روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
  حالیا چشم جهانی نگران من و توست
  گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید
  همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست
  گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه
  ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست
  این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت
  گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست
  نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل
  هر کجا نامه ی عشق است نشان من و توست
  سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر
  وه ازین آتش روشن که به جان من و توست


  کلمه ی خورشید
  مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز...
  غافل از اینکه نه آزادی در تابوت جا می گیرد و نه عشق مرز می شناسد.
  "ارنستو چه گوارا"
  پاسخ با نقل و قول

 16. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,تیرا,جزیره,سلماء

 17. ارسال:89#
  سلماء آواتار ها
  بگذار سر به سینه ی من تا که بشنوی
  آهنگ اشتیاق دلی درد مند را
  شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق
  آزار این رمیده ی سر در کمند را
  بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
  اندوه چیست، عشق کدامست، غم کجاست
  بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
  عمریست در هوای تو از آشیان جداست
  دلتنگم، آنچنان که اگر بینمت به کام
  خواهم که جاودانه بنالم به دامنت
  شاید که جاودانه بمانی کنار من
  ای نازنین که هیچ وفا نیست با منت
  تو آسمان آبی آرام و روشنی
  من چون کبوتری که پرم در هوای تو
  یک شب ستاره های تو را دانه چین کنم
  با اشک شرم خویش بریزم به پای تو
  بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح
  بگذار تا بنوشمت ای چشمه ی شراب
  بیمار خنده های توام ، بیشتر بخند
  خورشید آرزوی منی ، گرم تر بتاب
  "فریدون مشیری"


  نفر بعدی با " خاطرات "
  خدای خوبم ,یار همیشگی من در همه ی لحظات بهم صبری بزرگ بده تا موفق ترین بشم و ارزوهای مامانم رو براورده کنم
  پاسخ با نقل و قول

 18. بازی مشاعره مشروط  سپاس شده توسط niloofarabi,piroo,ویونا شاکری,تیرا,ترنم خانووم

 19. ارسال:90#
  جزیره آواتار ها
  ویوناجان میشه بگی شعرقبلیت که باکلمه زمزمه بودازکی هست؟خیلی قشنگ بود
  پاسخ با نقل و قول

صفحه‌ها (10): صفحه 9 از 10 نخستنخست ... 78910 آخرینآخرین

کاربران دعوت شده

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •