شما را وصيت مي کنم به ترس از خدا در نهان و عيان

و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و

کناره گرفتن از جرم و جريت­ها و مواظبت بر روزه

و نماز برپا داشتن و فرونهادن هواهاي شيطاني

و خواهش­هاي نفساني و شکيبايي بردرشتي مردمان

و دوري گزيدن از همنشيني با احمقان و نابخردان و سنگدلان

و پرداختن به همنشيني با نيکان و بزرگواران همانا بهترين

مردم کسي است که براي مردم مفيد باشد و بهترين گفتار کوتاه

و گزيده است و ستايش از آن خداوند يگانه است.