سلام به همهگی..
من ازدواج کردم با همین خاستگارم که از خارج ایران اومده بود..همه راضی بودن و گفتن اگه بگم نه شانس زندگیمو از دست میدم
پسر خوبیه ..
اما بعدش دوست پسرم فهمید که ازدواج کردمو برگشت
خیلی زار زد به من به مادرم

اما من هر چی که از ناراحتیام داشتم بهش گفتم اونم رفت.. برای همیشه
حالا من موندمو دلم که پیش اونه و نامزدی که از ایران رفته و فقط اینترنتی ارتباط داریم
حالم خوب نیست و نمیتونم با کسی حرف بزنم...