من دختری 20ساله و مجرد هستم .
در ماه مبارک رمضان زمان پریود شدن من جلو افتاده دو ماه قبل روز 21 ماه بوده و این ماه روز 15شروع شده .
با توجه به این که سابقه هیچ بیماری ندارم و از قرصی هم تا حالا استفاده نکردم .میخواستم ببینم مشکلی د
ارم