الان ده روزه باهاشون رفتو امد نکردیم. خیلب نامردن. نمیدونم اون چجور مادریه که واسش مهم نیس پسرش که تازه میره سرکار از کجا میاره خرج خونه میکنه قسطاشو میده. خب حقوق شوهرم از مغازه بود. هرچند چیزی بهش نمیدادن فقط حمالیش با اون بود. الانم که امیدم به ج دادن شماست. هیچکس نیس. اقای عزیزی پس کجایید؟؟؟