من در ارتباطات تلفنی و مواقعی که با شخصی رودر رو نباشم مثلا در تاکسی و... حرفم را به راحتی میزنم جوری که مردم خوششان می آید ولی هنگامی که شخصی با من رو در رو میشود یا از من روگردان می شود یا اخم وتخم میکند وسگرمه هایش توی هم میرود . مدتی کنجکاو بودم که آیا مشکل از من است یا از دیگران با توجهی که به خود کردم متوجه شدم گاهی اوقات اخم هایم در هم است و گاهی هم که لبخند میزنم تا کسی به من نگاه میکند پلک هایم از یگدیگر فاصله گرفته و چشم هایم درشت شده و میخواهد از حدقه بیرون بزند یک جور چشم غره میشود خلاصه یک اخم وچشم غره است که با چشم در چشم شدن با دیگران به اوج میرسد که گاهی هم در حالت عادی این خشم یا اخم دیده میشود از شرایطم هم بگویم که خدا را شکر نه مشکل خانوادگی دارم ونه سلامتی و نه مالی به حدنیازم مجرد وشاغلم به دلیل این خصلت بدی که به تازگی در من شکل گرفته در کار وروابط خویشاوندی وعادی مشکل دارم
لطفا راهنمایی کنید با تشکر