اى پدر، اى مادر
من در آيينه ي سيماي شما
آن چه اندر دلتان مي گذرد مي خوانم
بهتر آن است كه صادق باشيد
اى پدر ، اى مادر
اشتباهي اگر از من سر زد
كاه را كوه مكنيد
نخ مو را مناميد طناب
من هم انسانم و لغزش دارم
با زبان خوش خود ذهن من آگاه كنيد
تا كه ديگر نكنم كار خطا را تكرار
اى پدر ، اى مادر
بينتان همدلي ار باشد و مهر
من چو گل در برتان شادابم
مگذاريد كه الفت ز ميان برخيزد
من پريشان شوم و آشفته
نقض پيمان مكنيد
كه خدا بين شما عهد مودت بسته است
اى پدر ، اى مادر
با كسي هيچ قياسم مكنيد
نقش من با دگران يكسان نيست
تا نگيرد دل من رنگ و ريا
وضع من وضعيت آنان نيست
در جهان من تك بي همتايم
اى پدر ، اى مادر
احتياجم همه پوشاك و غذا تنها نيست
من به امنيت خاطر چو غذا محتاجم
من محبت زشما مي خواهم
دل پاك من ا ز عاطفه لبريز كنيد
دوستتان دارم و دوستم باشيد
سروده¬ی دکتر غلامعلی عطایی