فریاد، فریاد،فریاد
بپاخیزید مسلمانان که وقت تنگ است
غزه در خون و میان نیرنگ است
به کدامین گناه اینگونه غرق در خون می شوند؟! به کدامین جرم اینگونه مات و مبهوتتیرو تانک می شوند؟! اشک های کودکان، ضجه های دردآور مادران و چشمان غرق درخون پدران را چه کسی جوابگوست؟! این چه بازی است که شروع شده است؟!تاس این بازی را چه کسی در میدان می اندازد! ای مردم!!! فریب نخوردید. تاس فریبی بیش نیست تا دشمنان بگویند که ما و غزه نوبتیبازی می کنیم. ولی نمی دانند که مردم غزه بدون تاس هم برنده بازی هستند. مقاومتشان، صبرشان، دلیریشان همیشه آن ها را برنده کرده است.آری؛ آن ها برنده اند حتی اگر تاوان این برنده شدن ریختن خون های بی گناه کودکانشان باشد.ای مسلمانان!!!!!! به پا خیزید غزه در خون غوطه ور است.آن گاه که آرام قلم بر سطور این کاغذ میلغزانم، از خود شرم دارم که مسلمان هستم و تنها کاریکه برای این مسلمانان میکنم ریختن چند قطره اشک است.
مسلمانان! جهانیا!ن به پا خیزید!اگر امروز مقابل ظلم سکوت کنید، شما هم ظالم هستید.
مسلمانان! هر یک از شما فریاد تک تک مردم غزه باشید که در گوش جهانیان تکبیر می گوید.
سلاح به دست بگیرید، قلم به دست بگیرید، فریاد در گلو هویدا کنید.
اینجا غزه است.... یک عده مسلمان بی گناه در خون غلتیده اند.ای کفـــــــــر! کم نمیاوریم، می جنگیم، جان فدا میکنیم ولی تسلیم نمیشویمای کفـــــــــر! شرم کن، حیا کن از اشک های طفلی بی گناه، از ضجه های مادری بی پناه.ای کفـــــــــر! به خود مبال که اشک کودکان را درآوردی، اشک این کودکان به خاطر بی حیاییتوست که خود را انسان نامیدی! انسان را از نامت حذف کن تا بتوانی دلیلی پیدا کنی برای خونریزیهایت.در ردیف حیوان تو را نامیدن هم توهین است به حیوانات. نامت را از ردیف حیوان نیز حذف می کنمتا شرم در میان حیانات رخنه نکند.
ای مردم غــــــــــــــــــــــــ ــــــــــزه! با شما همصدا هستیم؛ وعده ما جمعه 3 مرداد

نویسنده: سمین