من از معبود یکتام فقط یک چیز می خوام امید استجابت رو از قلبمون نگیره ...