نحوه ي مذاكره ي زن و شوهر چگونه باشد كه نتيجه ي مذاكره رضايت بخش و سودمند باشد؟
مذاكره و گفتمان شرايط خاص و استثنايي دارد مثلا بعضي ها در مذاكره به يكديگر گوشه و كنايه مي زنند، با صحبت هايشان همديگر را تحقير مي كنند، مطلبي را به يكديگر تحميل مي كنند، مچ گيري مي كنند، از فاميل خود تعريف و به فاميل ديگري توهين مي كنند بعد فكر مي كنند كه اين ها مذاكره است.

نكته مهم ديگر وقت و زمان مذاكره است مثلا خانمي در آشپزخانه در حال آشپزي كردن است كه آقا مي رود كنار آشپزخانه و مي خواهد با همسرش مذاكره كند يا تلويزيون روشن است و مي خواهند در حالي كه تلويزيون روشن است مذاكره كنند يا يكي از طرفين خسته، گرسنه و عصباني است و طرف ديگر مي خواهد با او مذاكره كند. پس براي مذاكره با همسر ابتدا بايد اصول اوليه ي آن را رعايت كرد. وقت، شرايط، اوضاع و احوال را بسنجيم تا مذاكره سرانجام خوبي داشته باشد.

براي شروع مذاكره ابتدا خوبي هاي همسرتان را و بعد اگر انتقاد و يا ناراحتي از او داريد به او بگوييد. مثلا به او بگوييد «همسر عزيزم تو را به خاطر مجموعه ي زحمات و سختي هايي كه براي من و بچه ها كشيدي دوست دارم اما من اين انتقاد را از تو دارم» و در مقابل هم اين حق را به او بدهيم كه او هم از ما انتقاد كند.

نكته ي ديگر در مذاكرهي سودمند اين است كه ما خط قرمزها را بشناسيم. خط قرمز آنجايي است كه بدانيم اگر بيشتر از اين بحث را ادامه دهيم دعوا مي شود بهترين جمله در اين گونه مواقع اين است كه بگوييم «بگذار بعدا صحبت كنيم» يا «اجازه بده وقتي ديگر در مورد اين موضوع صحبت كنيم».

حال براي روشن تر شدن بحث مي خواهم مثالي بزنم. ديگ زودپز داراي يك سوپاپ اطمينان است كه وقتي زودپز كار مي كند صدا مي دهد اين براي خارج شدن بخار است كه زودپز نتركد. زودپز در دو حالت اشكال دارد:

1. موقعي كه زودپز خاموش شده باشد و سرد باشد چون غذايي پخته نمي شود و مثل اين است كه روابط زن و شوهر هم سرد شده باشد.
2. موقعي كه زودپز روشن باشد اما سوپاپ اطمينان آن كار نكند و بخار ها از آن خارج نشود در اين لحظه است كه زودپز منفجر مي شود.

هر انساني داراي يك آستانه ي شكيبايي و انفجار است و روابط زن و مرد دقيقا مثل زودپز مي ماند اگر زن و شوهر مذاكره نكنند مشكلات روي هم انباشته مي شود و در آستانه ي انفجار قرار مي گيرند اين جاست كه بعضي ها مي گويند اين زن و شوهر كه با هم خوب بودند مشكلي نداشتند پس چرا يكدفعه اين طوري شد؟

پس نتيجه مي گيريم اگر مذاكره نباشد يا سردي مي آورد و يا اين كه تمام رنجش ها، كينه ها و مشكلات را روي هم جمع مي كند و يكدفعه اي باعث انفجار مي شود.
مذاكره با همسر و گفتگو يكي از ابزار خوشبختي است