جبهه ي منزل يكي از سخت ترين و شگفت انگيزترين و دردسازترين جبهه هاست اگر در اين جبهه، آرامش باشد تاثير بسيار زيادي بر روي ديگر جبهه ها دارد. حال چرا جبهه...
يك زن و مرد بايد در چندين جبهه ي (زندگي ، كار ، تهيه ي مايحتاج ، اداره ي بچه ها و...) بجنگند اگر آنها در يكي از جبهه ها موفق باشند در ديگر جبهه هم موفق هستند مثلا اگر آقايي در زندگي شخصي اش موفق باشد اين موضوع روي كار او هم تاثير مي گذارد و در كارش هم موفق است ولي اگر همين آقا در منزل ناراحتي و درگيري داشته باشد روي كارش هم تاثير منفي مي گذارد.
براي اين كه زن و شوهر در جبهه ي زندگي پيروز و موفق باشند بايد به تفاهم برسند و بهترين وسيله براي رسيدن به تفاهم مذاكره است. ما اعتقاد داريم زن و شوهر دو عنصر مكمل هم هستند ، بقاي نسل وابسته به اين ها است ، آن ها انساني را به جهان هديه مي كنند پس زن وشوهر رو به روي هم نيستند يلكه در كنار همديگر هستند.