حمایت خود را در پتیشن کمپین کودکان برای کودکان اعلام کنید:

http://gaza2014.ir/