این آثار متعلق به امید اسدی، هنرمند خوش ذوق ایرانی است.