نصيحتم مي كردند
وقتي كودك بودم
دخترم حسادت كار بدي ست
زشت است
در شان تو نيست
بزرگ شدم و حسادت هايي ديدم
بسيار مضحك
مردم میگویند
ما آزادي نداريم
در قفسيم
آزاد نيستيم
مي گويند : برهنگي آزادي ست
برهنگي را مي خواهيد؟
برهنگي كه مختص حيوانات است
پس شما آزادي حيواني را مي خواهيد ؟
اين گونه !؟
موي دم اسبي
كاكل خروسي
چكمه ي سم گاوي
كليپس كوهان شتري
ناخن بلند سگي
چشمان گربه اي
لباس پوست پلنگي
لباس خفاشی
فر گوسفندی
واي بر تو اي اشرف مخلوقات که به جماعت حیوانات حسادت می کنی