سکوت دنیا را محکوم میکنم

بخواب کودک نازنین, چشمهایت را آرام ببند و بخواب.

بهتر که با ترکش و بمب به خواب روی تا با دیدن وجدان های به خواب رفته.

نترس نازنینم, بمب که ترس ندارد.

باور کن بربریتی که در خون این جماعت است, بسیار ترسناک تر است.

بمب درد هم ندارد, زخم زبان های همین جماعت دردش از گلوله هم بیشتر است.

چشمهایت را ببند و برو عزیزکم, اینجا چیزی برای ماندن ندارد نازنینم.

نگاه نکن به این همه آدم, اینجا انسانیت مرده است.

این جماعت فقط با آب و نانشان زنده اند.

مرحمت, عشق, انسانیت و وجدان شان را بگیر, فرقی به حالشان نمی کند,

فقط آب و نانشان را نگیر.