سلام دوست عزیزبه همیاری خوش اومدید
من چندسوال خدمتتون عرض میکنم
آیاشمادراین مواقع عصبانیت خودتون روبروزمیدید؟اگربله همسرتون دربرابررفتارتون چه عکس العملی دارن؟
عکس العمل همسرتون نسبت به خانوادشون چیه؟آیافقط پدرشون این نظررودارن یامادرشون هم همین نظررودارن؟
دلایلشون برای اینکه گفتن به دردهم نمیخوریدچی هست؟
عکس العمل خانواده شمادربرابرخانوادشون وهمسرتون چی هست؟
معمولایک سری خانواده هاهستن که هنوزهم بارفت وآمدهمسران دردوران عقدنگرانن وهمین طوراینکه گاهاتوی خانواده های 3نفربه بالادرباره ازدواج فرزندآخرحساسیت های زیادتری به خرج میدن که خب تاحدودی مربوط به همون ارتباط والدین وفرزندی هست وخب وقتی ازحدتعادل خارج بشه یه ناراحتی هایی روبه وجودمیاره(لبته من این هاروبدون شناخت ازخانواده ایشون گفتم ویه خلاصه کلی بود)
موفق باشید