من25 سالمه 5ماه ازدواج کردم رابطمون قبل این5ماه خیلی خوب بود ولی حالا خیلی داره سرد میشه ،همسرم گفت برای اینکه رابطمون از یکنواختی در بیاد یکاری کنم، از حرفای.......شروع شد والانم به داستانهای ...... رسیده ،خیلی اوضاع خرابه به حدی که دارم احساس میکنم یه وسیلو برای بر طرف شدن نیازش چون چیزایی که تو داستاناش از آدمای خیالیش (که اون میشناسه)انجام میده(یعنی تعریف میکنه) تو واقعیتش که من باهاشم انجام نمیده بهتره بگم هیچ کاری ، هر دفعه هم که صحبت کردم گفت خسته ام، خیلی باهم حرف میزنیم ولی فایده نداشت
لطفا کمکم کنید