من میخوام در آینده شهید بشم برای اینکه ....

معلم که خنده اش گرفته بود پرید وسط حرف فاطمه و گفت فاطمه جان موضوع انشاء این بود که
در آینده میخواهید چه کاره بشین ... باید در مورد یک شغل یا یک کار توضیح میدادی مثلا پدر خودت چیکارست؟

خانم اجازه؟
شهید شده .....