زندگی میکنم.....

حتی اگر بهترینهایم را از دست بدهم

چون این
"زندگی کردن"
است که بهترینهای دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود..........

بهترین هایی باز هم به دست خواهم اورد ........