سلام
جوابی که راه شب گفته بودن درست بوده تا حدی
جوابی که استاد می خواست اینها بود
سولات بازپاسخ:محدوده ای مشخص نیست
تسهیلی:که راه رو برای صحبت کردن مراجع باز می کنن
تصریحی:صحبت هارو واضح میکنه برای اینکه مشاور ببینه درست متوجه شده؟
مواجه ای:تناقض های که بین حرفهای مراجع وجود دارد را به مراجع کننده تذکر می دهد
مستقیم:که سوالات به طور مستقیم پرسیده می شن