رابطه ی اعتیاد به اینترنت با سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه پیام نور ابرکوه

طیبه حیدری

چکیده


پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سبک های هویت بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور ابرکوه در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. نمونه گیری پژوهش شامل 100 نفر از دانشجویان بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت بودند. نتایج داده های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که روابط مثبت معناداری بین اعتیاد به اینترنت و هویت سردرگم/ اجتنابی وجود دارد. به این معنی که هر چه اعتیاد به اینترنت بیشتر باشد احساس ترس و اضطراب و بکارگیری راهبردهای اجتنابی را افراد بیشتر تجربه می کنند. همچنین یافته ها نشان داد بین دو مؤلفه دیگر سبک های هویت یعنی هویت اطلاعاتی و هویت هنجاری با اعتیاد به اینترنت رابطه ای وجود ندارد.

کلید واژه ها: اعتیاد به اینترنت، سبک های هویت، هویت سردرگم، هویت هنجاری و اطلاعاتی