دست پر مهر مادر تنها دستی است که
اگر کوتاه از دنیا هم باشد،
از تمام دستها بلندتر است .