آدریناجان
خب این نظرمنه که بهت میگم درآخرخودتوتصمیم گیرنده ای
میتونی قبل ازاینکه مسافرت برن باهمسرتون یه قراربذاریدکه براشون یه دسته گل بخریدمثلاوبریدبهعنوان اینکه میخوان برن مسافرت براشون آرزوی سلامتی واینکه بهشون خوش بگذره روداشته باشید
اینجورهم شک وشبهات خودتون راجع به حساسیت هایی که دارین برطرف میشه هم اینکه اگرشک وشبهه ای برای خانواده همسرتون مونده باشه که مطمئنانمونده برطرف میشه
اگرسوالی مونددرخدمتم
موفق باشی عزیزم