نقش معلم از دیدگاه مکتب عمل گرایی(پراگماتیسم)

عمل گرایی
(pragmatism)

پایه اصلی و اساسی در آموزش و پرورش از نظر دیویی شاگرد است و مربی میبایست متناسب با نیروهای طبیعی و ذاتی طفل محرک ها و غرایز اورا متمرکز سازد.

معلم توانا کسی است که نسبت به وظیفه خود در ابهام و تردید نباشد. وظیفه معلم تعلیم و تربیت کودک است معلم نباید لحظه ای از کودک و عکس العمل هاو حالات او غفلت ورزد. باید هنگام تدریس چگونگی واکنش کودک رادر برابر مواد درسی مورد مطالعه دقیق قرار دهد و در هر مرحله ای از تدریس مطابق این واکنش ها نقشه فعالیت مرحله بعدی را بکشد.

وطیفه معلم انتخاب تجارب و سازمان دادن آنها و هدایت شراکت جویانه شاگردان در فعالیت های شناختی است و بر حسب این امر هر روش تدریس که معلم به کار می برد خصوصیات زیر را داشته باشد:

1. همه شاگردان را فعال نگه دارد.
2. انسان را به تفکر انتقادی برانگیزد.
3. رغبت ها و نیازهای آنان را مد نظر قرار دهد.
4.دانش آموزان را به تجربه شخصی پدیده ها تشویق کند.
5. معلم نقش راهنما را ایفا نماید.
6. همکاری و تشریک مساعی شاگردان را میسر سازد.

مربیان و معلمان باید شرایطی را فراهم آورند که محصلان را رشد دهند. معلم نیز یاد گیرنده ی مداوم است. یادگیری از طریق زندگی ، اساس عمل گرایی است و معلمی را تمجید می کند که کورکورانه به کتاب ها اعتماد نکند بلکه معتقد است که کودک از راه فعالیت شخصی بیش از روش تلقین یاد می گیرند. در این دیدگاه معلم به جای کنترل کردن موقعیت یادگیری ، به عنوان حامی ، موقعیت را هدایت می کند و نقطه آغاز هر فعالیتی ، نیازی است که متعلم احساس می کند. در واقع معلم به عنوان تکیه گاه، به جای کارگردانی و میدان داری یادگیری آن را هدایت می کند. نقش معلم در درجه نخست راهنمایی متعلمانی است که به مشورت یا کمک نیازمندند. کارگردانی از نفس حل مساله خاص ظهور می کند. هدف تربیتی به متعلم تعلق دارد نه معلم.

معلم باید روش حل مساله را به کار برده و در قبال شاگردان خود شکیبا باشد. کنترل معلم بر موقعیت یادگیری بطور دلخواه باید غیر مستقیم باشد ، نه مستقیم. به عنوان تکیه گاه دانش آموزان ، معلم باید به آنان اجازه دهد تا مرتکب خطا شوند و پیامدهای اعمال خویش را تجربه کنند. معلم به عنوان فردی بالغ باید قوه تمیز و مهارت حرفه ای خود را به کار گیرد تا پیامدهای کار برای دانش آموز یا همکلاسان او متضمن خطری نباشد.

منبع: مطالعه ی تطبیقی نقش و جایگاه معلم از دیدگاه مکاتب مختلف، علی چیناوی

اختصاصی تالار همیاری