شب اول همه خادم.....شب کوفه شب مسلم

شب دوم دلا خونه.....صدا زنگ کاروونه

شب سوم شب ناله....شب روضه ی سه ساله

چهارمین شب مثل درّه....شب چهارم شب حرّه

شب پنجم شده مرسوم....شب عبدالله معصوم

ششمین شب، شب قاسم....نمونده یک تن سالم

شب هفتم،شب آبه....شب اصغر ربابه

شب هشتم شده پرپر....اربا اربا علی اکبر

نهمین شب ،شب سقاس...علم و مشک و یه دریاست

دهمین شب دلا بی تاب....شب عاشورای ارباب

شب یازدهم اسارت.....خیمه ها میره به غارت

<<التماس دعا>>