مراحل فعالیت های آموزشی: معرفی الگوی عمومی آموزش

روانشناسی تربیتی

فصل اول

مراحل فعالیت های آموزشی: معرفی الگوی عمومی آموزش

هدفهای دقیق یادگیری:

آموزش را تعریف کند.
تفاوت عمده بین آموزش کلاسی و سایر آموزشها، چون آموزش رادیویی یا تلویزیونی را توضیح دهد.
مراحل اصلی الگوی عمومی آموزشی را با ذکر مثال برای هر مرحله توضیح دهد.
کاربرد الگوی عمومی آموزشی را در سطوح مختلف تحصیلی بیان کند.
با استفاده از الگوی عمومی آموزشی برای یکی از دروس تحصیلی یک طرح آموزشی مقدماتی تهیه کند.

تعریف آموزش:

آموزش به فعالیت های از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که با هدف ایجاد یادگیری در دانش آموزان بین معلم و چند دانش آموز انجام می شود.

الگوی عمومی آموزشی

فعالیت های مختلف معلم برای تدریس مراحل مختلفی دارد این مراحل الگوی عمومی آموزش نام دارد در این فصل به اختصار معرفی می شود.

مرحله 1: فعالیت های پیش از فرایند آموزش

تعیین هدفهای رفتاری:

- دراین مرحله معلم هدفهای آموزشی را به طور دقیق و روشن، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری، در می آورد.

تعیین رفتار ورودی

معلم به تشخیص میزان آمادگی دانش آموزان که برای یادگیری هدفهای آموزشی پیش نیاز به حساب می آید
می پردازد.

سنجش آغازین

یک ارزشیابی تشخیصی است و تعیین می کند که آیا دانش آموزان به پیش نیازها تسلط کافی دارند یا باید آنها را برای یادگیری درس جدید آماده کند.

مرحله 2: فعالیت های پیش از آموزش و ضمن آموزش

معلم لازم است به یافته های روانشناسی یادگیری مراجعه کند و از آنها برای بهبود روشهای آموزشی دانش آموزان استفاده کند.

مرحله 3: فعالیت های ضمن آموزش

معلم در این مرحله، از روشها، فنون مختلف آموزشی استفاده می کند تا هدفهای گوناگون آموزشی خود را به بهترین وجهی به ثمر برساند.

مرحله 4: فعالیت های ضمن آموزش و پس از فرایند آموزش

این مرحله شامل ارزشیابی، هم در ضمن آموزش و هم در پایان آموزش به منظور رفع نواقص یادگیری دانش آموزان است.

علی چیناوی

اختصاصی همیاری