عوامل آرامش و تنش، ترس و اضطراب در قرآن

سوره بقره

آیه 112


(بلى من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون)

آیات مرتبط: 8 روم - 191، 170 آل عمران - 176، 35 اعراف - 62، 24 یونس - 3 رعد - 69 نحل - 42 زمر - 13 جاثیه - 21 حشر - 277، 274، 262 بقره - 69 مائده - 48 انعام

موضوعات: عوامل آرامش و تنش - رویكرد شناختى اسلام و تأثیر آن در بهداشت روانى

منبع: اسلام و بهداشت روان (2) - صفحه 200

ترس و اضطراب

یكى از عواملى كه به بهداشت روانى انسان لطمه‏ هاى سختى وارد مى‏ كند و آرامش او را برهم مى ‏زند و منشأ بسیارى از بیمارى‏ ها مى‏ گردد، اضطراب، نگرانیها و دلهره‏ ها مى‏ باشد. عواملى كه در جهان موجب ترس و اضطراب هستند نیز بسیار فراوانند.

در بینش، آموزشها و تربیت دینى، بهترین و مطمئن‏ترین راه جلوگیرى از این عامل و حفظ سلامت و بهداشت روانى، ارائه شده است.

دستور اكید دینى است كه: انسان واقعیتهاى جهان را ادراك كند و از قوانین نظام آفرینش آگاه شود و در آن همه آثار الهى بیاندیشد، " آیات 8 روم، 191 آل عمران، 176 اعراف، 24 یونس، 3 رعد، 69 نحل، 42 زمر، 13 جاثیه، 21 حشر و آیات دیگر " كه در این صورت از بسیار آنچه كه دیگران مى‏ هراسند و مى‏ ترسند، نخواهد ترسید و حقایق و واقعیتها را آنچنانكه هستند خواهد دید و خواهد پذیرفت، به علاوه انسانى كه به مبدا قدرت مطلقه وابسته است و هیچ نیرویى را به جز او مؤثر نمى‏ داند، از هیچ عاملى نمى‏ هراسد، (بلى من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون) " 112 بقره " «آرى كسى كه در برابر خداى متعال، تسلیم محض است و نیكوكار نیز هست، پاداش او نزد پروردگارش خواهد بود و اینگونه افراد، نه ترسى دارند و نه غمگین و اندوهناك خواهند شد» و نظیر این آیه، در ده‏ها مورد دیگر قرآن تصریح شده است كه افراد با ایمان و مؤمنان واقعى، ترس و اندوهى ندارند. " آیات 277، 262، 274 بقره، 170 آل عمران، 96 مائده، 48 انعام، 35 اعراف " و صریحا بیان داشته‏ اند كه: (ألا ان أولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون) " 62 یونس و به آیات 48 و 62 بقره رجوع شود " «آگاه باشید، به درستى كه دوستان خدا، نه ترسى بر آنان هست و نه آنان محزون مى‏گردند.»

قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی-محسن عباس نژاد

سایت راسخون سابق