گره از کار گیسو وا کنید از هم نمی پاشد
که دریا با تکان های شدید از هم نمی پاشد
پریشان می شود هربار و کولی وار می رقصد
ولی با های و هوی باد، بید از هم نمی پاشد
به لطف عشق تا صد سال هم در جنگ با سهراب
ستون لشکر گردآفرید از هم نمی پاشد
نمی بینید جنگل اجتماع تک درختان نیست؟
که هرچه ساقه ها را می برید از هم نمی پاشد؟
شماها درس زیبایی شناسی را نمی فهمید
نمی دانید دریا با اسید از هم نمی پاشد ...