روانشناسی شخصیت افراد متظاهر، ظالم، ریاکار، منافق و تنبل از زبان پیامبر(ص)

اى على! مؤمن را سه نشانه است: روزه گرفتن، نماز گزاردن و زكات پرداختن.

و مرد ظاهر ساز را سه نشانه باشد: چاپلوسى در حضور، در پشت سر بدگويى كند و در مصيبت شماتت نمايد.

ستمكار را سه نشانه است: هنگام داشتن قدرت، زير دست خود را سركوب كند؛ از ما فوق خود سرپيچى نمايد و پشتيبان ستمكاران باشد.

رياكار را سه نشانه است: نزد مردم شاداب و با نشاط است، چون تنها گردد افسرده و بى‌حال است و دوست دارد در همه كارها از او تعريف و تجليل شود.

منافق را سه نشانه است: چون سخن گويد دروغ گويد، چون به او اعتماد شود خيانت كند و چون وعده دهد بى‌وفايى نمايد.

تنبل را سه نشانه باشد: سستى كند تا به كوتاهى كشد، كوتاهى و تفريط نمايد تا تباه سازد و تباه كند تا گناهكار شود.

عاقل را نشايد كه جز در سه مورد سفر نمايد: بهبود وضع معاش، گام برداشتن براى روز معاد و يا كاميابى از غير حرام.


منبع: تحف العقول