مقایسه ی تأثیر رویکرد تکیه گاه سازی و روش اکتشافی بر آگاهی واج شناختی کودکان پیش دبستانی شهرستان ماکو در سال تحصیلی 88-89

جعفر صادق کاظم زاده

چکیده


هدف از این تحقیق بررسی تاثیر رویکرد تکیه گاه سازی و روش آموزش اکتشافی بر روی آگاهی واج شناختی کودکان مقطع پیش دبستانی بود. روش کار به این صورت بود که ابتدا تعداد دو مرکز پیش دبستانی ازبین مراکز پیش دبستانی شهرستان ماکو انتخاب شد و سپس تعداد 30 کودک (پسر) از بین این دو مرکز بصورت تصادفی انتخاب شدند. پیش آزمون با استفاده از آزمون اگاهی واج-شناختی سلیمانی- دستجردی به عمل آمد، سپس آزمودنی ها تحت آموزش به روش اکتشافی و تکیه¬گاه سازی به مدت 35 روزدر سال تحصیلی 89-88 قرار گرفتند. داده ها با تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گروهی که به روش تکیه-گاه سازی مورد آموزش قرار گرفته بود پیشرفت بیشتری از گروه آموزش اکتشافی داشته اند.نتایج بدست آمده احتمالا به علت توجه به تفاوت های فردی و همچنین تطبیق سطوح آموزش با توانایی کودکان، و نیز ایجا محیط غنی از محرک های آموزشی می باشد.

واژه های کلیدی: تکیه گاه سازی، روش اکتشافی، آگاهی واج شناختی