این نقاشی ها اثر هنرمندی به نام Vladimir Kush می باشد