چكيده:

در اين تحقيق به بررسي عوامل اجتماعي موثر بر وقوع پديده قتل هاي خانوادگي پرداختيم ، و در قسمت مباني نظري از رويكرد بيوژنيك و سايكوژنيك به قتل و ديدگاه جامعه شناسان ، دوركيم ، پارسونز ، مرتن ، كوهن ، كلووارد و اوهلين و ديدگاه هاي فمينيستي تضاد و نظريه يادگيري اجتماعي و نظريه منابع و نظريه نظارت اجتماعي استفاده كرديم. چارچوب نظري تحقيق ما تئوري آگنيو بود كه از اكثر نظريه ها و مكاتب ذكر شده تاثير پذيرفته است. روش تحقيق اين پايان نامه مطالعه چند موردي تبيني بود ، و جامعه آماري ما زندان هاي واقع در استان تهران بودند ، كه به صورت نمونه گيري هدفمند زندان هاي اوين و ورامين در نمونه تحقيق ما قرار گرفتند. در گردآوري داده ها از تكنيك مصاحبه ساختمند و نيمه ساختمند استفاده كرديم و داده هاي جمع آوري شده را با روش هاي تجزيه و تحليل كيفي مانند تحليل تفسيري و تحليل تاملي و فكري ، و با استفاده از تئوري آگنيو بررسي كرديم و در پايان به گزارهاي كلي و جزئي زير رسيديم:
گزارهاي كلي: 1- افرادي كه دست به قتل اعضاي خانواده اشان زده اند از ناحيه محرك هاي منفي تحت فشار قرار گرفته بودند. 2- افرادي که دست به قتل یکی از اعضای خانواده خود زده اند فشارهایي را در زندگی متحمل می شدند. 3- فشارهاي متراكمي كه اين افراد در زندگي تحمل مي كردند باعث به وجود آمدن احساسات منفي در اين افراد شده است.4- افرادي كه دست به قتل يكي از اعضاي خانواده خود زده اند در هنگام قتل دچار احساسات منفي شده بودند و گزاره هاي جزئي :1 - در بين اكثريت پاسخگويان ، عدم دستيابي به اهداف ارزشمند موجب به وجود آمدن فشارهاي بر روي اين افراد شده است2.- اکثر پاسخگویان ما از بابت از دست دادن محرک های مثبت تحت فشار بودند3- اكثريت پاسخگويان ما كه دست به قتل زده اند سابقه رفتار بزهكارانه را داشتند. 4- اكثر پاسخگويان ما كه دست به قتل و رفتار بزهكارانه زده اند با دوستاني كه سابقه بزهكاري داشته باشند ارتباط داشته اند. 5- اكثر پاسخگويان ما كه دست به قتل زده اند در هنگام مشكلات حمايتي دريافت نمي كردند.

محقق : زهره قدبیگی
پایان نامه کارشناسی ، علوم اجتماعی ، گرایش خدمات اجتماعی