شرکتی به نام budsies با گرفتن نقاشی‌های کودکانه، عروسک مطابق با نقاشی را در عرض 5 هفته برای کودکان آماده و ارسال میکند.