اختلالات عصبی – رشدی neurodevelopmental disorders


اختلالاتی هستند که در آنها ، رشد و تحول صحیح مغز یا دستگاه عصبی مرکزی مختل می شود. این اصطلاح به مشکلاتی در عملکرد مغز و دستگاه عصبی اشاره دارد که همزمان با رشد فرد، بر هیجان ، توانایی یادگیری و حافظه او تاثیر منفی می گذارند.

Dsm5 اختلالات عصبی – رشدی را به 6 طبقه اصلی تقسیم می کند:

1-اختلال یادگیری خاص (شامل اختلال یادگیری خاص، دیسکلسیا یا خوانش پریشی).

2-اختلالات ارتباطی (که اختلال زبان، اختلال آواهای گفتاری،اختلال سیالی با شروع در کودکی (لکنت زبان) و اختلال ارتباط اجتماعی را شامل می شود.

3-معلولیت های ذهنی (که بعضی مشکلات یادگیری شدیدتر را پوشش میدهند).

4-اختلال طیف اتیسم (صرفا شامل اختلال طیف اتیسم است).

5-اختلالات حرکتی (شامل اختلال هماهنگی حرکتی رشدی، اختلال حرکت استریوتیپیک (کلیشه ای)و اختلالات تیک (تیک تورت،اختلال تیک حرکتی یا صوتی دایم (مزمن) ، اختلال تیک موقت).


6-اختلال کم توجهی – بیش فعالی (ADHD)


منبع: آسیب شناسی روانی برای اساس DSM5 ، مهدی گنجی